Gebruiksvoorwaarden

Algemeen

Deze gebruiksvoorwaarden (hierna: 'de Voorwaarden') hebben betrekking op het gebruik van de website Buurthuisvandetoekomst.denhaag.nl. Door gebruik te maken van deze website op welke wijze dan ook, aanvaardt u gebonden te zijn aan deze Voorwaarden. De gemeente Den Haag behoudt zich het recht voor om de Voorwaarden eenzijdig te wijzigen. Indien u het gebruik van deze website voortzet na aanpassing van de Voorwaarden, accepteert u daardoor de aanpassingen.

Gebruik website

U dient zich ten aanzien van het gebruik van deze website te allen tijde op te stellen en te gedragen zoals van een zorgvuldig gebruiker van deze website verwacht mag worden. U zal zich hiertoe onder meer aan alle wettelijke voorschriften houden, alsmede de 'nettiquette' in acht nemen en u zal zich onder meer, maar niet uitsluitend, onthouden van: spamming, het maken van inbreuk op intellectuele of industriële eigendomsrechten van derden en/of de gemeente Den Haag, het openbaar maken of verspreiden van (kinder)pornografie, seksuele intimidatie of op andere wijze lastig vallen van personen, inbreuk maken op de privacy van derden of het afbreuk doen aan de naam of goede eer van anderen, hacken, het uitvoeren van dos-aanvallen en andere soorten attacks, alsmede het verspreiden van virussen, worms en andere programma’s waardoor schade aan individuele systemen kan worden toegebracht of de werking van internet op zich kan worden verstoord.

Rechten van intellectuele eigendom

U erkent en stemt ermee in dat deze website bestanden, content en programma’s bevat die eigendom zijn van de gemeente Den Haag, haar licentiegevers en/of gebruikers van deze website en die beschermd worden door toepasselijke intellectuele eigendomsrechten, waaronder maar niet beperkt tot auteursrechten, databankrechten, naburige rechten, merkrechten en octrooien.

Aansprakelijkheid

De informatie op deze website is uitsluitend bedoeld als algemene informatie en voor algemeen gebruik. Er kunnen geen rechten aan die informatie worden ontleend. De gemeente Den Haag is niet aansprakelijk voor enige schade die is of kan ontstaan als gevolg van (in)direct gebruik van onjuiste, verouderde of incomplete informatie in dit systeem, waaronder mede – maar niet beperkt tot – handelingen verricht door een gebruiker van deze website die zouden zijn ingegeven door de op deze website geplaatste informatie.

Overige bepalingen

Op deze Voorwaarden is Nederlands recht van toepassing. Alle eventueel uit deze overeenkomst voortvloeiende geschillen zullen bij uitsluiting van ieder ander worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Den Haag.